Escoltar i comprendre: els òrgans

Fes clic a per (tornar a) sentir la paraula
Després fes clic a la imatge corresponent.

Click on the play button to hear the word (again).
Then click on the corresponding image.
Click on Una altra paraula to hear another word.


Torna a la pàgina de vocabulari
Ja has sentit totes les paraules d'aquest exercici. Ara et presentem les mateixes paraules en un altre ordre.